سئوالات ادبیات سوم آیین معلم

سئوالهای چهار گزینه ای

1-املای کدام یک از کلمه های زیر صحیح است ؟

طرقه                   مواضبت                      ضبط صوت              آلودگی صوتی

2-اسم این نشانه ( ، ) چیست ؟

  نقطه                    ویرگول                        دونقطه                     گیومه

3-در کدام یک کلمه به صورت گفتاری آمده است ؟

 گفتار                    پاکیزه                          آسمون                     منظره

4-شعر پدر بزرگ از کدام شاعر است

محمود پوروهاب         ناصر کشاورز                اسد الله شعبانی          مجید ملا محمدی

5-کدام جمله مربوط به زمان حال است ؟

جوجه ها نگران هستند        بالا خره همسایه ها می آیند        پدر می گوید نگران نباشید

6- برزگر یعنی:

کشاورز                 باغبان                        جنگلبان                     صحرا نورد

            

-----------------------------------------------------------------------------------------

 7- معنی کلمات زیر را بنویسید وبا هر کدام جمله بسازید

 

 کره

 

 کره

 

 مهر

 

 مهر

 --------------------------------------------------------------------------------------------

8-از فعل های زیر کدام یک زمان حال است

 دوید               می فهمی                 فکر می کنیم             می نویسیم            می گیرم

----------------------------------------------------------------------------------------                              

9-معنی کلمات زیر را بنویسید

  دروغ (               )  کج (          )   چپ (                )  برزگر(           ) دهقان(         )

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

10-جملات گفتاری را به جملات نوشتاری تبدیل کنید 0

 هممون تکالیفمونو خوب نوشتیم

 امروز شما به کارخونه آلودگی صوتی رفتین

-------------------------------------------------------------------------------------------

11-مخالف کلمات زیر را بنویسید0

غروب (             )  شجاع (               )   تشنه (                   )                        

 

12-نوشته زیر را تا دوسطر ادامه بده 0  وقتی به سن تکلیف می رسیم--------------------------------------------------------

 

13-کدام یک از کلمات زیر را می توان با  «ات» وکدامیک با « ان» نوشت؟

 

گنجشک                      تعطیل                    دوست                     حیوان

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

14-جدول را کامل کن            

 

            من کتاب می خوانم

 

تو

 

                                         می خواند

 

ما

 

                                         می خوانید

 

آن ها

---------------------------------------------------------------------------------------------

15- نامه ای به رفتگر زحمت کش محله تان بنویسید واز او تشکر کنید  (چهار سطر)

 

/ 0 نظر / 18 بازدید