تکالیف شب

تکلیف شب مانند یک سه پایه است

1- لازم است معلم آن را تعین و بازخورد لازم را فراهم کند.

2- والدین بر آن نظارت داشته باشند.

3- دانش آموزان آن را انجام دهند.

با این هماهنگی موجبات  علاقمندی بیشتر پیشرفت تحصیلی فرزندانمان فراهم می آید. اگر یک پایه سست باشد سه پایه واژگون خواهد شد.بنابر این برای اثر بخش بودن تکلیف شب بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموز تکلیف شب باید:

1-      به طور مستقیم به فعالیت های یادگیری درون کلاس مربوط باشد.

2-      بیشتر برای مسلط شدن بر مطالب پیشین درشی به کار رود تا برای معرفی مطالب درسی جدید.

3-      مورد ارزشیابی قرار گیرد و نتایج آن در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموز دخالت داده شود و به وسیله معلم بررسی و به دانش آموز بازخورد لازم داده شود.انجام و ارائه تکالیف شب با رهنمود های فوق علاوه بر تاثیر مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز فایده هایی را به همراه دارد.عادت به مطالعه دانش آموز در منزل را افزایش می دهد.والدین دانش آموزان را به فعالیت های یادگیری در کلاس درس آشنا می کند.

4-      آموزش را از چهار دیواری کلاس خارج می کند. فرصت اندیشه و تفکر درباره آن چه را که در کلاس درس به دانش آموز ارائه نشده فراهم می کند.به معلم فرصت بیشتری می دهد تا بر پیشرفت تحصیلی و فعالیت های یادگیری دانش آموزان نظارت داشته باشد. بنابراین تکالیف شب در صورتی که معلمان از آن استفاده کنند می تواند در امر یادگیری دانش آموزان مفید و بر عملکرد تحصیلی آنان تاثیر بگذارد و از افت کمی و کیفیشان بکاهد.

دبستان غیر دولتی دخترانه آئین معلم

/ 0 نظر / 16 بازدید