عکس سالروز ازدواج امام علی و حضرت فاطمه

دیدم که در عرش شور و شوق برپاست

برپا گر این بزم شرف ذات خداست

گفتم به خرد چه اتفاق افتاده

گفتا که عروسی علی و زهراست