آغاز سفر در مسیر دانش و

فهمیدن بر دانش آموزان عزیز

 مبارک باد