مژده ای دل که مهین آیت یزدان آمد

مشعل راه خدا ختم رسولان آم

                       گوش کن هفت آسمان در شور و حال دیگرند

عرشیان و فرشیان نام محمد می برند