هندوانه های رویاهایتان شیرین

انارهای موفقیت هایتان پر دانه

پسته های خاطراتتان خندان

قصه های زندگیتان خوش

و عمرتان چون یلدا  بلند باشد.