مسابقات ورزشی بین پیشدبستان  تا سوم در حضور پدر بزرگ و مادر بزرگ ها

جوایز: