اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم،

به جای غلط گیری به فکر ایجاد ارتباط بیشتر می بودم،

بیشتر از آنکه به ساعتم نگاه کنم به او نگاه می کردم،